Seleccionar página

Serveis

Uniserveis Vidal...

Àmbit Fiscal

En l’àmbit fiscal, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Planificació i seguiment de la fiscalitat a PIMES.
• Declaració de limpost de societats.
• Liquidació i presentació de totes les declaracions tributàries, declaracions de l’IVA, pagaments a compte de l’impost sobre la renda i les societats, les retencions i els resums anuals.
• Declaració anual de la renda.
• Estudi de beneficis patrimonials.
• Declaracions censals.
• Declaracions de renda de no residents.
• Assistència al contribuent als expedients d’inspecció davant de l’Administració
• Al·legacions i recursos.

Uniserveis Vidal...

Àmbit Contable

A l’Àmbit Comptable, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assessorament continuat en la comptabilització de les diferents operacions dutes a terme pel client per la correcta comptabilització dels apunts comptables, segons el Pla General Comptable d’aplicació de cada sector.
• Serveis de comptabilització de factures i operacions a les nostres oficines.
• Servei de traspàs de factures i operacions dels programes comptables, estudi i tancament comptable.
• Formulació dels comptes anuals.
• Legalització de llibres comptables i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Uniserveis Vidal...

Àmbit Laboral

A l’Àmbit Laboral, les nostres oficines ofereixen els següents serveis:

• Altes d’Empresa a la Seguretat Social.
• Altes d‟autònoms.
• Altes i baixes de treballadors, confecció de contractes, estudi de conveni daplicació i resta dacords entre les parts.
• Confecció de nòmines i rebuts salarials.
• Liquidacions a la Seguretat Social.
• Parts i comunicacions de baixes d’accident de treball,…
• Càlcul de liquidacions de treballadors i costos.
• Acomiadaments i sancions a treballadors.
• Assistència a CMAC.
• Assistència al client davant d’Inspeccions de Treball.
• Expedients de regularització de llocs de treball.
• Tràmits davant de l’INSS (jubilacions, viduïtats,…).

Uniserveis Vidal...

Àmbit Mercantil

A l’Àmbit Mercantil, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assessorament, mediació i redacció de tota mena de contractes mercantils.
• Contractes de lloguer.
• Assessorament en la constitució de societats mercantils.
• Elaboració d’estatuts societaris, pactes de limitació a la venda de participacions, accions,…
• Assistència i formalització de tota mena d’acords societaris, ampliacions de capital, modificacions estatutàries…

Uniserveis Vidal...

Herències

A l’Àmbit d’Herències, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• En escriptura pública i privada d‟acceptació, manifestació i adjudicació d‟herències.
• Liquidació d‟impostos sobre successions i donacions de la Generalitat de Catalunya.

Uniserveis Vidal...

Assegurances

A l’Àmbit d’Assegurances, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Assegurança de vehicles.
• Segur de la Llar.
• Plans de pensions.
• Assegurança de vida.
• Assegurança de salut.
• Assegurança de productes financers.
• Assegurança multirisc per a empreses.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Segur col·lectiu de salut.
• Assegurança col·lectiva daccidents.
• Assegurança de transport de mercaderies

Uniserveis Vidal...

Estrangeria

A l’Àmbit d’Estrangeria, les nostres oficines ofereixen els serveis següents:

• Expedients de reagrupació familiar
• Permisos d’arrelament social, laboral i familiar
• Permisos comunitaris
• Renovacions de permisos de residència, residència i treball i de reagrupament familiar.
• Nacionalitats de menors nascuts a Espanya
• Permisos de residència i treball inicials davant de les Generalitats de Catalunya

Direcció

Sant Joan, 6
43719 Bellvei. Tarragona

Telèfon

Uniserveis Vidal...
Envíar WhatsApp
1
Necesitas ayuda?
Uniserveis Vidal
Hola...
Skip to content